Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Galeria Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Konfederackiej 4/50, 60 – 281 Poznań, posiadająca nr NIP 779 – 24 – 59 – 768 (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.

3. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony internetowej https://www.facebook.com/Bon.Galeria.Poznan

4. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu na łamach serwisu. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.com.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. Uczestnikiem w Konkursie mogą być wyłącznie osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Poznania lub w obrębie 20 km od Poznania.

3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.

3.1. Pracownikami w rozumieniu Regulaminu są członkowie organów Organizatora, a także osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie umowy o pracę lub wykonujące inne czynności na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie konkursowe.

5. Konkurs trwa od 30 maja 2020r., do 13 czerwca 2020r.

6. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

§ 3

ZASADY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający zweryfikowane konto w serwisie Facebook.com, którzy wykonali zadanie konkursowe. 

2. Zadanie konkursowe polega na dokończeniu w formie rymowanej/wierszowej zdania: „Mój wymarzony dom/mieszkanie…” i umieszczeniu odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym.

3. Każdy uczestnik może zgłosić jedynie jedną odpowiedź na pytanie konkursowe.

4. W przypadku nadesłania przez Uczestnika więcej niż jednego komentarza, przy wyłonieniu Zwycięzców będzie brany pod uwagę tylko pierwszy wysłany komentarz.

5. Odpowiedzi zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe lub będące niezgodne z założeniami Konkursu i zadań nie będą brane pod uwagę.

6. Nagrody otrzyma trzech Uczestników, którzy zdobędą największą liczbę polubień pod swoimi odpowiedziami konkursowymi.

7. Organizator Konkursu poinformuje Uczestników o wynikach Konkursu do dnia 17 czerwca 2020r.

8. Uczestnik Konkursu oświadcza, że treści zgłoszone w Konkursie stanowią przejaw jego własnej twórczej działalności, oraz nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 4

NAGRODY

1. Nagrodą Główną w Konkursie jest zestaw produktów Firmy Prouve do pielęgnacji wnętrz (spray do mycia i pielęgnacji powierzchni kuchennych z dwufazowym spryskiwaczem, spray do mycia i pielęgnacji powierzchni łazienki z dwufazowym spryskiwaczem, żel do usuwania plam z wygodną nakrętką flip – top, żel uniwersalny, pianka neutralizująca przykre zapachy), nawilżający balsam do ciała Simply Pleasures oraz 25% zniżki na produkty Firmy Prouve, (zwane dalej „Nagrodą Główną”)

2. Nagrodami Dodatkowymi (za drugie i trzecie miejsce) są zestawy produktów Firmy Prouve: spray do mycia i pielęgnacji powierzchni kuchennych z dwufazowym spryskiwaczem, spray do mycia łazienki z dwufazowym spryskiwaczem oraz 25% zniżki na produkty firmy Provue. 

3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

2. W celu przekazania Nagród, Zwycięzcy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej, powinien odpowiedzieć na wiadomość Organizatora. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

3. Jeżeli nie będą mogli zostać wyłonieni zwycięzcy (liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród) to zgodnie z postanowieniami Regulaminu nieprzyznana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

4. W przypadku remisu Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania dogrywki.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody, wynikającą z braku jej odbioru przez Zwycięzcę. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy oraz opublikować zwycięski komentarz na stronie https://www.facebook.com/Bon.Galeria.Poznan.

7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 6

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika. Reklamacje nie zawierające wymienionych danych nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs na Facebooku – reklamacja”.

5. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

6. Reklamacje będą rozpatrywane pisemnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów stanowiących Nagrody w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony przez Facebook.

§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

4. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu d danych, możliwości ich poprawienia, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst regulaminu obowiązuje od chwili jego publikacji.

2. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określa tylko i wyłącznie niniejszy Regulamin oraz w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem – przepisy polskiego prawa.

3. Każdy z Uczestników akceptuje warunki niniejszego Regulaminu poprzez przystąpienie do Konkursu.

4. Wszystkie dodatkowe koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika.

5. W przypadku wątpliwości, co do zgodności działania Uczestnika z postanowieniami Regulaminu, Organizator może wstrzymać wydanie Nagrody, do czasu ich wyjaśnienia.

6. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

7. W przypadku wystąpienia istotnych w mniemaniu Organizatora powodów zastrzega on sobie prawo do skrócenia, wydłużenia, zmiany lub anulowania Konkursu bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności.

8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Compare

Wpisz swoje słowo kluczowe